• ENGLISH
 • ภาษาไทย
FOLLOW US :
ทองหล่อ 098-829-0922
LINE Official : @drsupraneeclinic​​

มาตรการป้องกันโควิด-19

การระบาดของไวรัส SARS-CoV 2 ทำให้คลินิกต้องปรับมาตรฐานการให้บริการ ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้รับบริการและพนักงาน

มาตรการของคลินิกในการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 

 

ด้านพนักงาน

 • คัดกรองอาการพนักงานและวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงานทุกวัน
 • พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 2 เมตร
 • เน้นการทำความสะอาดมือเป็นประจำ
 • สวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสมระหว่างให้บริการ
 

ด้านสถานที่

 • จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร
 • ให้บริการเพียง 1 คนต่อห้อง
 • ทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสบ่อย เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์  ราวบันได ก๊อกน้ำ เป็นต้น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน  ทุกครั้ง หลังให้บริการเสร็จ
 • ทำความสะอาดเครื่องเลเซอร์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานหลังให้บริการเสร็จทุกครั้ง
 • จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือไว้ตามจุดต่างๆ ภายในคลินิก
 • จัดให้มีพลาสติกคลุมรองเท้าของผู้รับบริการ เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรคจากภายนอก
 

ด้านเครื่องมือ

 • จัดหาเครื่องดูดฝอยละอองจากปากที่มีระบบกรองและกำจัดเชื้อโรคด้วย HEPA filter (High Efficiency Particulate Air filter) และ UVC สำหรับหัตถการที่อาจเกิดฝอยละอองได้ เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอากาศ
 • จัดหาเครื่องดูดควันคุณภาพสูง มี HEPA filter  กรองเชื้อ ขณะทำหัตถการที่ก่อให้เกิดควัน เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอากาศ
 

ด้านผู้รับบริการ

 • จัดทำแบบสอบถามคัดกรองผู้รับบริการทุกท่าน ตั้งแต่ก่อนทำนัด วันคอนเฟิร์มนัด วันที่มารับบริการ และหลังจากรับบริการ หากผู้รับบริการท่านใดที่คัดกรองแล้วมีประวัติเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 ทางคลินิกจะขอความกรุณาให้เลื่อนนัดออกไปก่อนตามความเหมาะสม
 • ตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าภายในคลินิก
 • สวมพลาสติกคลุมรองเท้าก่อนเข้าภายในคลินิก
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในคลินิก
 • ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าภายในคลินิก